“Жирэмсны хяналтын багц шинжилгээ” Эмэгтэй та жирэмний хяналтанд орсон бол жирэмсний хугацаанд хамгийн багадаа 2 удаа танаас багц шинжилгээ авдаг.

Жирэмсний хяналтын шинжилгээнүүд

Сорилын нэр Яагаад хийж байгаа Хэзээ хийх Сорьц
Үтрээний наалдцын шинжилгээ Үтрээний орчинг үнэлэх Эхний болон сүүлийн 3 дахь хагаст Эхийн үтрээний наалдац
Биохимийн хяналтын шинжилгээ Элэгний үйл ажиллагаа, бодисын солилцооны байдлыг үнэлэх Эхний болон сүүлийн 3 дахь хагаст, шаардлагатай бол тухай бүрт Эхийн цус
Шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ Бөөр, давсагны халдвар, жирэмсний шижин, жирэмсний сүүлийн хордлогын шинжүүдийг илрүүлэх Эхний болон сүүлийн 3 дахь хагаст, шаардлагатай бол тухай бүрт Эхийн шээс
Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ Цус багадалт, үрэвсэл болон бусад өөрчлөлтийг илрүүлэх Жирэмслэхээс өмнө, жирэмсний эхний болон сүүлийн 3 дахь хагаст, шаардлагатай бол тухай бүрт Эхийн цус
Гепатит В,С вирусийн сорил В,С вирусын халдварыг оношлох Эхний болон сүүлийн 3 дахь хагаст Эхийн цус
ДОХ вирус болон тэмбүүгийн сорил ДОХ-ын вирусын халдварыг оношлох Эхний болон сүүлийн 3 дахь хагаст Эхийн цус
Цусний бүлэг, резусфактор тодорхойлох Цусны бүлэг болон эерэг бүлэг, эерэг болон сөрөг цустай эсэхийг илрүүлэх Жирэмсний эхний 3 сар дотор Эхийн цус
Ялтас эсийн тоо Төрөлтийн явцад цус алдвал: Ялтас эсийн тоо цөөрсөн бүлэгнэлтийн эмгэгтэй эсэхийг илрүүлэх Сүүлийн 3 дахь хагаст Эхийн цус

Жирэмсний хяналтын нэмэлт шинжилгээнүүд

Сорилын нэр Яагаад хийж байгаа Хэзээ Сорьц
Заг хүйтэн, хламиди, тэмбүү Зулбуулах болон урагт халдварладаг БЗХ Жирэмслэхээс өмнө болон эхний 3 дахь хагаст, өндөр эрсдэлтэй бол сүүлийн 3 дахь хагаст Эхийн цус, шээс, үтрээний наалдац
Пап сорил Умайн хүзүүний эсийн өөрчлөлт, БЗХ, үрэвслийг илрүүлэх Жирэмслэхээс өмнө болон эхний 3 дахь хагаст Эхийн умайн хүзүүний эс
ТОRСН Ургийн гаж хөгжил үүсгэдэг вирусын эсрэг дархлааг шалгах Жирэмслэхээс өмнө болон эхний 3 дахь хагаст, халдварын сэжигтэй бол тухайн үед Эхийн цус
Мазокын шинжилгээ Дутуу төрөлтийн шалтгаан болж болзошгүй халдварыг илрүүлэх Жирэмслэхээс өмнө болон эхний 3 дахь хагаст Эхийн үтрээний наалдац
Шээсэнд нян илрүүлэх Дутуу төрөлт, бага жинтэй төрөх шалтгаан болж болзошгүй бөөрний халдварыг илрүүлэх Эхний үзлэг, жирэмсний 12 ба 16 д.хсүүлийн 3 дахь хагаст давтаж болно. Эхийн шээс
Хоёрол тест Урагт Даун хам шинж болох хромосомын гажгийн эрсдэлийг үнэлэх Жирэмсний 8-13д.х Эхийн цус